powrót do listy pytań

Kim jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?

Osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne – PEP (z ang. Politically Exposed Person)
Przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne rozumie się następujące osoby fizyczne:

  1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastępców ministrów, członków parlamentu, sędziów sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, członków organów obrachunkowych, członków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych, członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania spełniania przesłanek określonych w niniejszym punkcie,
  2. małżonków osób, o których mowa w pkt. a) lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, rodziców i dzieci tych osób, o których mowa w pkt. a), małżonków tych rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu,
  3. które pozostają lub pozostawały z osobami, o których mowa w pkt. a), w ścisłej współpracy zawodowej lub gospodarczej lub są współwłaścicielami podmiotów prawa, a także jedynymi uprawnionymi do majątków podmiotów prawa, jeżeli zostały one założone na rzecz tych osób, mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przelewy